همکاران ما

تهیه کننده: طوسی

دستیار تهیه کننده: یاری

کارشناس برنامه: میثم سلطانی

حامی مالی و معنوی: سعید مشهدی

مسئول وب سایت و بخش مجازی: مجتبی فرخی فر